Algemene Verkoopsvoorwaarden

  • Al onze prijsafspraken zijn exclusief BTW en kosten.
  • Onze facturen moeten 48 uur na montage betaald worden.
  • Indien de factuur binnen de 14 dagen niet betaald is, kan er worden overgegaan tot invordering ervan en in geval het een tussentijdse afrekening of provisie betreft, tot stopzetting van de prestaties die mogelijks nog zouden dienen geleverd te worden.
  • Ingeval de factuur na aanmaning onbetaald blijft zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het bedrag van het betalingsverzoek of de factuur verschuldigd zijn, zonder dat dit bedrag minder dan € 50,00 kan bedragen, en zullen eveneens van rechtswege verwijlintresten verschuldigd zijn à rato van 10 % per jaar vanaf documentdatum.
  • Eventuele betwistingen worden beheerst door het Belgisch recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren.

Onze troeven:

Meer dan 250 kleuren

Uitgebreid getest en goedgekeurd

Eén aanspreekpunt

cookie

Deze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren.